Az Egyetemes Krisztusság Korának elindítása miatt érkeztem

A felemelkedett Jézus Mester üzenete Kim Michaels-n keresztül 2005.07.01.

A Halak korszak a végéhez közelít (időközben 2010.03.22-től a Vízöntő korba léptünk)

A tevékeny egyetemes Krisztus vagyok.  A nyugatiak többsége Jézusként, míg keleten Krisna-ként ismernek.  Különálló lényekként mindketten annak az egy egyetemes Krisztusságnak vagyunk a képviselői, amely minden életben jelen van.  Ezért most Jézusként érkeztem, akit itt nyugaton többnyire mindenki ismer.  Azért jöttem, hogy kijelentsem, hogy a Földbolygó az egyetemes Krisztusé és nem a hamis, a dogmatikus, az exkluzív Krisztusé, akit bálványként állítottak az emberek elé azok, akik azt állítják magukról, hogy engem képviselnek a Földön.  Azért vagyok jelen, hogy uralkodjak a Földön a minden életben jelenlévő Krisztuson keresztül.  Te is tevékeny Krisztussá válsz-e ott, ahol vagy?  Mert ha igen, akkor a szívemben köszöntelek téged, amely annak a felső szobának a szimbóluma, ahol a tanítványaimmal az utolsó vacsorát elfogyasztottuk.  Az a felső szoba pedig annak a ténynek volt a szimbóluma, hogy a tanítványaim hajlandóak voltak a tudatszintjüket a Krisztusi tudat szintjére emelni.  Így a felső szoba egy tudatszintet képviselt, miközben egy valóságos fizikai hely is volt egyben.

Most azért jöttem, hogy az elkövetkező 2000 évet az Egyetemes Krisztusság korának nyilvánítsam.  Bizonyára hallottatok már a Vízöntő korról, és hallhattátok azt is, hogy azt a Szabadság Korának nevezik.  Nincs azonban szabadság, csak a Krisztuson, a Krisztusi tudaton keresztül, amely szétválasztja a valósat a valótlantól a lényetekben és a világban, amelyben éltek. 

Sok évvel ezelőtt a Krisztus megnevezést egyetemes és nem dogmatikus értelemben használták.  Nem uralta egyetlen vallás sem, és nem is volt a tervnek része az, hogy valamelyik egyház monopolizálja.  Olyan egyetemes megnevezésnek szánták, amely külső vallásokon mentén egyesíti a testvért a testvérével.  Azért jöttem, hogy egy olyan korszak elindítását jelentsem be, amelynek során az emberiség különválasztja magát a dualitás tudatszintjétől, az anti-krisztusi tudatszinttől, amely az elkülönülésen, a forrástól való elkülönülésen alapszik, és amely a Szellem általi testvéreitektől való elkülönüléshez vezet, kiindulópontjaként szolgálva mindenféle emberi konfliktusnak és értelmetlen vetélkedésnek.

Az egyetemes Krisztusság fényét hoztam el, amely túlmutat minden szavakkal kifejezésre juttatható tanításon.  Ez ugyanis nem írható le ennek a világnak semmilyen kifejezésével, vagy elképzelésével.  Felette áll a formák világának, de elérhetitek, megpillanthatjátok akkor, ha belül keresitek, ha eljuttok abba a birodalomba, amely bennetek van, amely a szívetekben van, ha azért a többért indultok útra, amelyet nem tudtok meghatározni, nem tudtok szavakba önteni, de amelyről tudjátok, hogy valós, mert a szívetek elárulja nektek az egyetemes Krisztusi tudat valóságát.

Ha az emberek hajlandók útra kelni ennek elérésére, nevezzék azt Krisztusságnak, vagy bármi másnak, ha hajlandók arra törekedni, amit nem tudnak meghatározni, akkor meg fogják találni a mélyebb egységérzetet minden élet forrásával.  Ha pedig egyénileg eljuttok ehhez az egységérzethez, akkor tudni fogjátok, hogy a forrás, ahonnan származtok, a forrása a többi embernek is a Földön.  Ha tudjátok, hogy egy a forrásotok mindenki mással, akkor nem tekintetek rájuk ellenségként, ellenfélként, és nem ítélkeztek majd felettük. 

Jézus újabb 2000 évig a Földdel marad

Mint ahogy már hallottátok János evangéliuma alapján: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.”  Hallottatok már bizonyára néhány olyan pokoli keresztény prédikátort is, aki ezt az állítást arra használta fel, hogy azt bizonyítsa, hogy a keresztény hit az egyedüli igaz hit.  Közel 2000 éven át az ortodox keresztények vak vezetőinek sikerült is elhitetniük több mint egy milliárd emberrel azt a hazugságot, hogy a keresztény hit az egyedüli igaz hit.  Valójában az egyetemes Krisztus az egyetlen valós hit, a vallás egyetlen igaz megközelítése, mivel minden igaz hit csak a Krisztusi tudaton keresztül érheti el a célját, amely a forrással való egység, és egység a testvéreitekkel, akik mindannyian részei Isten Testének a Földön.

Éppen ezért én soha sem szándékoztam egy exkluzív vallást elindítani, amely másokkal vetélkedve arra törekszik, hogy a többit felülírja, amely arra törekszik, hogy megölje a többi vallás követőit, azt gondolva, hogy jobb nekik, hogy legyilkolták őket, mert így nem a pokolra jutnak.  Mekkora ostobaság volt ez.  Micsoda bánatot és terhet jelentett a szívemnek 2000 évig ezt látni.  Most azonban azért jöttem, hogy bejelentsem, hogy én, Jézus Krisztus, ettől a naptól hadat üzenek azoknak, akik visszaélnek a nevemmel, akik rossz célra használják az egyetemes Krisztus nevet. 

Azért jöttem, hogy a Földbolygót az egyetemes Krisztus igaz tanításai helyszínének nyilvánítsam.   A tanításokat pedig azért nyújtom, hogy az emberek eldönthessék, hogy elfogadják, vagy visszautasítják azokat, de senki se mondhassa, hogy számára nem volt felajánlva a Krisztusi igaz tanítások megismerésének lehetősége.  Annak az állításomnak a valós jelentése, amelyben azt mondtam, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, egyszerű.  Én, Jézus Krisztus, mint felemelkedett lény lettem Isten által kijelölve arra, hogy egy spirituális hivatali pozíciót tartsak fenn a Földbolygó érdekében.  Ez a Megmentő, vagy a Világ Tanítója Hivatala.  Ha egy személy már eljutott a Krisztusság egy adott szintjére, akkor bejuthat ebbe a hivatalba, az én hivatalomba, az Egyetemes Krisztusság Hivatalába annak érdekében, hogy végleg felemelkedhessen a Földbolygóról, és magasabb szintre emelkedhessen.

Az Egyetemes Krisztusság Hivatalának azonban csak egyetlen célja van, mégpedig az, hogy a tanítvány biztosan túljusson a dualitáson, az anti-krisztus tudatszintjén, és önmagát a benne lévő Krisztussal, minden élet forrásával azonosítsa, mert csak ennek az egységnek az észlelése biztosítja az életáramlatok számára a mennybe való bejutást.  A dualitáshoz kötődők nem léphetnek be a mennybe, mert a mennyben mi mind egyek vagyunk, mind egyek vagyunk Istennel.  Hogyan tudhatnának azok, akik nem viselik az egység menyegzői viseletét, belépni a menyegzőre?  Nekik kinn, a maguk gyártotta dualista külső sötétségben, kell maradniuk. 

Az elmúlt 2000 évben ebben a hivatalban szolgáltam.  Sok őszinte útkeresőt fogadtam ez idő alatt.  Közülük sokaknak sikerült az egység vizsgáját teljesíteni, és a hivatalomon átjutva a magasabb valóságba kerültek.  A keresztények most azt mondják nekem, hogy a keresztény vallásokon keresztül kellett volna hozzám eljutniuk, de ez nem így van.  Ez hazugság.  Én ugyanis minden vallásból érkező embert fogadtam az elmúlt 2000 év során.  Még olyanok előtt is nyitva állt az ajtóm, akik a vallások egyetlen formájához sem tartoztak, de még néhány olyan különleges ember előtt is, akik ateisták voltak, de felfedezték az igaz belső hitüket, miután a halandó részüket levetették.  Ahogy az egyik korszaknak vége, és egy másik veszi kezdetét, lehetőség nyílik arra, hogy egy adott spirituális hivatalt más felemelkedett lénynek adjunk át.  Én azért vagyok most itt, hogy elmondjam, hogy a kozmikus testület felajánlotta nekem, hogy újabb 2000 évre folytathatom ennek a hivatalnak a vezetését, és én úgy döntöttem, hogy elvállalom.  Továbbra is az Egyetemes Krisztusság Hivatalában szolgálok az elkövetkező 2000 évben, együttműködve minden olyan felemelkedett testvéremmel, akik szintén a Földbolygóval foglalkoznak.  Miért döntöttem így?  Csak egy okból, az irántatok érzett szeretetem miatt, azon életáramlatok miatt, akik ténylegesen az egyetemes Krisztus igaz követetői. 

 

Jézus hozzásegít bennünket a Krisztusságunk igényléséhez   

Mint ahogy már említettem, 10 000 olyan ember van jelenleg a Földön, aki belső szinten elérte már a Krisztusságot.  Közülük sokan valamilyen vallási keretek között nőttek fel, amely azonban nem tanította őket a Krisztusságra, inkább azt képviselte, hogy istenkáromlás magukat a Krisztussal egyenlőnek tartani.  Ezért belső szinten nem ébredtek rá az elért eredményeikre, és nem igényelték a Krisztusságukat.  Milliókkal többen vannak azok, akik magas szintű Krisztusságig jutottak, de a jelen megtestesülésükben még nem érték el a teljes Krisztusságukat.  Bárcsak igényelni mernék azt!

Így az ezen életáramlatok iránt érzett szeretetem miatt fogadtam meg, hogy újabb 2000 évig a Földdel maradok, és segítek St. Germainnek a Vízöntő kor Aranykorának, a spirituális szabadságnak a kibontakoztatásában, amely évszázadok óta az álma.  Itt vagyok tehát, és itt is maradok.

Elmondom azoknak, akik valamelyik külső vallás hívei, azoknak, akik a New Age mozgalmak követői, azoknak, akiket elbátortalanított, vagy csalódottá tett az ortodox kereszténység, hogy én, Jézus Krisztus, itt vagyok, hogy a bennetek lévő Krisztust szolgáljam, ha engem elfogadtok.  Tudom, hogy közületek sokaknak előítéleteik vannak Jézus Krisztussal szemben, mivel azzal a Krisztusról festett hamis képpel találkoztak, amelyet az ortodox kereszténység hirdet a nevemben.  Nem az általuk ábrázolt bálványként vagyok itt jelen.

Én nem a keresztény egyházak keresztre feszített Jézus Krisztusaként vagyok jelen.  Én nem az a bálvány vagyok, amelyet velem kapcsolatban ábrázolnak; én annál sokkal több vagyok.  Egyetemes spirituális Lény vagyok, aki azért érkezett, hogy segítsen, ha hajlandók vagytok megnyitni a szíveteket, és lehetőséget adni nekem arra, hogy oda beléphessek. 

Éppen ezért, ezen a közvetítőn más közvetítőkön, és mindazokon keresztül, akik hajlandók az Élő Szót megnyilvánítani, felfedem az emberek számára a valós, az egyetemes Krisztust, a mindenben ott rejlő belső Krisztust.  Ez a Vízöntő kor Krisztusa lesz, amely Krisztus, amely Krisztusi tudat nélkül nem lesztek képesek a Halak tudatszintjén túllépni, és a Vízöntőkor tudatszintjére emelkedni.  Ez tehát az én elkötelezettségem a Földdel és a ti előrehaladásotokkal kapcsolatban.

Realista Lényként azonban tisztában vagyok azzal, hogy önmagamban semmit sem tehetek, és egyedül nem vagyok képes véghezvinni ezt a feladatot, annak ellenére sem, hogy felemelkedett Lényként minden hatalommal rendelkezem a mennyben és a földön.  Nem az egyetlen felemelkedett lény vagyok, vannak ugyanis más olyan felemelkedett lények, akik másféle lángot testesítenek meg annak érdekében, hogy hozzásegítsék a Földbolygót ahhoz, hogy átjusson a Halak korszakból a Vízöntő korszakba való tudatszintváltás átmenetén. 

Velem van elsősorban az én szeretett Mária Anyám, aki 2000 évvel ezelőtt megszült engem, és velem van az a férfi, aki abban az időben az apám volt, akit Szent Józsefként ismernek sokan, és akit jelenleg sokan St. Germain-ként azonosítanak.   

Az oldal tetej?reUgrás a lap tetejére

Utolsó módosítás: 2022-05-11 13:44:23

Újdonságok:

Az INV24 Mihály Arkangyal védjél meg invokáció lefordításra került.  Mivel igen jelentős spirituális védelmet képvisel, ezért minden spirituális érdeklődésű olvasónak nagy segítségére lehet.  Az invokációkat a mesterek ajánlása alapján 9 egymást követő napon érdemes elmondani a hatékonyság érdekében.

2021-09-14 10:28:35

A 2021-es évre vonatkozó Gautama Buddha, Mária Anya és St. Germain üzenet lefordításra került.

2021-04-08 13:20:31

A jelenlegi nemzetközi közegészségügyi helyzetre való tekintettel Kim Michaels  az Astrea Elohimhoz szóló egyik invokációját átalakította úgy, hogy azt most felhasználhatjuk a koronavírus elleni spirituális védelemre.   WINV38 Invokáció Astreához a koronavírus felemésztése érdekében Aki teheti, kapcsolódjon be egy kezdeményezésbe, amely Észtországból indult ki a mai napon, és úgy szól, hogy mondjuk közösen a fenti invokációt reggel, vagy este 8 órakor, vagy mindkét időben.  Isten áldjon mindenkit és a Földet!

2021-03-31 23:40:05

Gautama Buddha 2020-as újévi üzenete lefordításra került.

2020-03-10 21:07:59

Az 1.04 Hívás a Nagy Isteni Vezetőhöz novéna lefordításra került, amely a Teremtői tervünk megismerésében nyújt segítséget.

2020-01-24 18:01:53